PŘIHLAS SE, KOMENTUJ, ZAPOJ SE!

PřihlásitNový účet

Vyjádření Martina Majora za Radu města Olomouce k petici občanů

15. července 2011 napsal Zaky 2 komentáře

Vážený pan
Petr Všetička
Mělník 31
783 23 Bílá Lhota

V Olomouci 30.6.2011
Č.j.: SMOl/098914/2011/OKP/Pos

Vážený pane Všetičko,

RMO na svém zasedání dne 28.6.2011 projednala petici občanů ve věci požadavku na rekonstrukci či vybudování nového zimního stadionu. Rada města si je vědoma toho, že stávající stav jediné kryté plochy v Olomouci je již delší dobu kritický a názory petentů shledává opodstatněnými. Stejně tak si je však vědoma problémů, které jsou s případnou rekonstrukcí stávajícího zimního stadionu nebo výstavby nové haly spojeny.
Dovolte, abychom Vás informovali o stávající situaci:

V roce 2007 byla zpracována projektová dokumentace ve stupni pro územní řízení s názvem Multifunkční hala Olomouc v místě stávajícího zimního stadionu. Propočet realizačních nákladů dle této dokumentace vychází na 1,8 mld. Kč. Neschůdnost dořešení majetkoprávních vztahů tehdy zabránila podání žádosti o územní rozhodnutí.

V roce 2010 byly zpracovány z popudu RMO varianty možného redukovaného řešení rekonstrukce stadionu, ke kterým ale po diskusích v RMO vzhledem ke stále nedořešeným majetkoprávním záležitostem nebylo přijato žádné usnesení.

Členové rady města Olomouce opakovaně a intenzivně jednali a jednají s majitelem tzv. „malé haly“, budovy, ve které je umístěna technologie chlazení a přilehlých pozemků, bez kterých není rekonstrukce zimního stadionu ani v redukované podobě, nemluvě o celkové rekonstrukci vůbec možná. Tato jednání bohužel zatím nebyla vzhledem k neúměrným požadavkům majitele zmíněných nemovitostí a pozemků úspěšná.

Rada města řeší ve spolupráci s vedením HC Olomouc potřebné nejaktuálnější opravy zimního stadionu a to i s ohledem na případnou možnost využití postupně upravených částí ZS i po případné rekonstrukci. I přes toto omezení byly vložené investice v posledních letech nemalé, doposud byly nebo v tomto roce budou realizovány tyto větší opravy:

do roku 2010

  • kompletní rekonstrukce šatny mužstva hostí + sprchy, sociálky a přilehlé prostory
  • kompletní rekonstrukce ledové plochy
v roce 2010
  • rekonstrukce všech sociálních zařízení pro návštěvníky ZS
  • výměna cca 500 kusů sedaček
  • instalace turniketového systému
RMO projednala a schválila dne 17.5.2011 tyto opravy:
  • rekonstrukce sociálního zařízení a sprch na jižní straně – realizuje se
  • kompletní rekonstrukce šatny A mužstva + sprchy, sociálky a přilehlé prostory – realizuje se
  • přemístění plynové kotelny ze strojovny přímo do objektu ZS – v přípravě
  • nová časomíra 2 ks – v přípravě
  • nová technologie chlazení – řeší a financují Pivovary (majitel PMS Přerov, a.s.)
Uvažovaná další řešení

V říjnu 2010 Rada města Olomouce pověřila odbor koncepce a rozvoje prověřit nové možné umístění multifunkční haly v jiné lokalitě z důvodů limitujícího faktoru rekonstrukce stávající haly zimního stadionu na ulici Hynaisova, kterým je současný stav majetkoprávních vztahů.

Odbor koncepce a rozvoje se zabýval úkolem komplexně a prověřil 7 lokalit z hlediska veškerých možností realizace této investice na území města. Dle rozhodnutí Rady města Olomouce, ze dne 22.3.2011 nejdostupnější hodnocenou lokalitou pro realizaci multifunkční haly se jeví Pražská-východ, která bude dále podrobněji prověřena územní studií.

Odbor koncepce a rozvoje připravil zadání územní studie a rozeslal poptávku na zpracování územní studie "Multifunkční hala – Pražská východ". V současné době jsou samosprávou vyhodnocovány nabídky firem a následně bude podepsaná smlouva s vítězným zpracovatelem.

Úkolem územní studie bude stanovení podmínek pro umístění občanské vybavenosti multifunkční haly podél ulice Pražská a pro řešení navazujícího území, včetně napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Územní studie bude územně plánovacím podkladem pro návrh nového územního plánu a pro další rozhodování v řešeném území. Umístění multifunkční haly v lokalitě Pražská východ bude prověřeno územní studií v kapacitách odpovídajících kapacitám stanoveným ve studii proveditelnosti (viz. Multifunkční hala v Olomouci – studie proveditelnosti s prvky investiční studie zpracoval Stavoprojekt Olomouc s.r.o., 2006). Zároveň bude stanovena optimální kapacita multifunkční haly vyplývající z podmínek řešeného území.

Z výše uvedeného je patrné, že RMO vnímá neutěšenou situaci kolem zimního stadionu a hledá cesty, jak současný stav napravit. V současné době jsou v jednání stále obě varianty, tj. rekonstrukce stávajícího zimního stadionu i výstavby nové haly v jiné lokalitě, obě tato řešení mají své výhody i nevýhody a obě jsou časově i finančně náročná.

Rádi bychom Vás ujistili, že snaha o řešení stavu zimního stadionu v Olomouci je jednou z priorit současného vedení města a věříme, že v dohledné době bude rozhodnuto o zvolené variantě, která pak bude urychleně řešena, samozřejmě i v rámci finančních a dalších možností statutárního města Olomouce.“

S pozdravem

JUDr. Martin Major
náměstek primátora

FOTO: ODS
JUDr. Martin Major (ODS) - náměstek primátora, člen rady města, člen zastupitelstva, kompetence: odbor investic a odbor majetkoprávní.

FOTO: fan-zone.cz


Foto: ODS, fan-zone.cz

Fred
12 let
Touto odpovědí jsme se v podstatě nic nedozvěděli,nový stadion je na "mrtvém"bodě a jsem zvědav,jak dlouho to bude RMO trvat,než se začne něco dít.Zajímavé je to,že v jiných městech to jde a tady se to řeší a řeší a furt nic a podle těch oprav co se dělají to vypadá,že budem chodit další leta do plecharény.
Fred
tomas
12 let
Tak chválím za odpověď, i když nic nového jsme se stejně nedozvěděli. Pouze půjdou nějaké peníze na studii, kterou případná nová hala stejně skončí. Osobně jsem proti vyhazování několika set milionů za novou halu, když je město na dně, a navíc chystá pro stranické preference vděčnější rekonstrukce a stavby:N
tomas